Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

2. OLVASMÁNY Mózes elsô könyvébôl Ter 22, 1-18

No Comments »
Isten próbára tette Ábrahámot és így szólt hozzá: ,,Ábrahám,
Ábrahám!'' ,,Itt vagyok'' -- felelte. Akkor ezt mondta neki: ,,Vedd
egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott
mutasd be égő áldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked.''
  Másnap reggel Ábrahám korán fölkelt, fölnyergelte szamarát, magával
vitte két szolgáját és a fiát, Izsákot. Miután fát hasogatott az
égáldozathoz, fölkerekedett és elindult a hely felé, amelyet Isten
mondott neki. A harmadik napon Ábrahám fölemelte szemét, és messziről
meglátta a hegyet. Ábrahám ezt mondta a szolgáknak: ,,Maradjatok itt a
szamárral. Én és a fiam elmegyünk imádkozni és utána visszatérünk
hozzátok.''
  Ábrahám tehát fogta az égőáldozathoz szükséges fát, s fia, Izsák
vállára adta, ô pedig kezébe vette a tüzet és a kést. Így mentek egymás
mellett. Akkor Izsák megszólította Ábrahámot: ,,Atyám!'' Ô válaszolt:
,,Igen, fiam!'' Erre Izsák azt mondta: ,,Íme, itt a tűz és a fa, de hol
a bárány az égőáldozathoz?'' Ábrahám így felelt: ,,Isten majd
gondoskodik a bárányról az égőáldozathoz.'' Így mentek tovább egymás
mellett.
  Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám
megépítette az oltárt, rárakta a fát, megkötözte fiát és az oltárra
helyezett fára tette. Akkor Ábrahám kinyújtotta kezét, és vette a kést,
hogy feláldozza a fiát.
  De az Úr angyala rászólt az égből, és ezt mondta: ,,Ábrahám,
Ábrahám!'' ,,Itt vagyok'' -- felelte. Az angyal folytatta: ,,Ne nyújtsd
ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az
Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem. Amikor Ábrahám
fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a
bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost és feláldozta égôáldozatul
fia helyett. Ábrahám így nevezte a helyet: ,,az Úr gondoskodik'', ezért
mondják mind a mai napig: ,,a hegyen, ahol az Úr gondoskodik''.
  Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és
mondta: ,,Magamra esküszöm -- ez az Úr szava --, hogy mivel ezt tetted
és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak.
Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart
fövenyét; utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által
nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra.''

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.