Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk….

Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, kezedet, meg ne utáld ínségében népedet!

Mária, Mária, Mária Szűzanya!

Oltalomhely Isten után csak te vagy, szólj mellettünk, mert Istennél szavad nagy!

Mária…

Hogyha megvetsz édesanyánk, mit tegyünk? Vétkeinknek tengerében elveszünk.

Mária…

Szánd meg kérlek, én szomorú estemet, ne tekintse Fiad, Jézus vétkemet!

Mária…

Hanem nézze irgalmának tengerét, s a te buzgó könyörgésed érdemet.

Mária…

És, ha majdan elközelget halálom, kegyes anya, te légy édes vigaszom.

Mária…

Akkor segíts engem, szegény szolgádat, Kérjed értem Jézust, te szent Fiadat!

Mária…

Mennyországnak Királynéja

Mennyországnak királynéja, tiszta Szűz! Kérjed a te szent Fiadat érettünk!

Ékes virágszál, hozzád könyörgünk, szép Szűz Mária, könyörögj értünk!

Minden szüzek legszentebbje…

Krisztus Urunknak szent anyja…

Isteni kegyelem anyja…

Minden anyák legtisztábbja…

Szeplőtelen szent Szűzanya…

Sérületlen szült szent anya…

Szüzességnek lilioma…

Szeretetreméltó anya…

Csodálatos édesanya…

Angyaloknak királynéja…

Pátriárkák királynéja…

Prófétáknak királynéja…

Apostolok királynéja…

Vértanúknak királynéja…

Hitvallóknak királynéja…

Szent szüzeknek királynéja…

Örömünknek szent szerzője…

Bűnösöknek szószólója…

Betegeknek gyógyítója…

Bánkódók vigasztalója…

Keresztények segítsége…

Szentolvasó királynéja…

Családoknak pártfogója…

Ifjúságnak pártfogója…

Üldözöttek pártfogója…

Édes hazánk pátrónája…

Máriát dicsérni hívek jöjjetek

Máriát dicsérni hívek jöjjetek, Mert ő fogja kérni Fiát értetek.

Üdvözlégy Mária, mondja minden hív, áldott légy Mária! Mondja nyelv és szív.

Ha értünk Mária Fiát kérleli, kérését szent Fia meg nem vetheti

Üdvözlégy…

Istentől csodával neki adatott, hogy anyaságában szűz maradhatott.

Üdvözlégy…

A fogantatásban ő vétkes nem volt, sem élete folytán, sem mikor megholt.

Üdvözlégy…

Mint arany a tűztől felolvasztatik, kemény szív a Szűztől meglágyíttatik.

Üdvözlégy…

Te vagy segítsége minden híveknek, és nagy reménysége a bűnösöknek.

Üdvözlégy…

Te vagy én oltalmam kísértésünkben erős bizodalmam veszedelmekben.

Üdvözlégy…

Azért is szívemben mostan vigadok, és hozzád hűségben holtig maradok.

Üdvözlégy…

Utolsó órámban segélj engemet, az örök hazába segítsd lelkemet.

Üdvözlégy…

Boldogasszony Anyánk

Boldogasszony anyánk, régi nagy pátrónánk! Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról!

Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya, Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája, Magyarországról…

Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra, anyai palástod fordítsd oltalmunkra. Magyarországról…

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, segéljed áldásra magyar nemzetedet. Magyarországról…

Sírnak és zokognak árváknak szívei, hazánk pusztulásán özvegyek lelkei. Magyarországról…

Vedd el országodról ezt a sok ínséget, mikben torkig úszunk, ó nyerj békességet! Magyarországról…

Irtsd ki édesanyánk a sok gyűlölséget, magyar nemzetedből a hitetlenséget. Magyarországról…

Hogy mint Isten anyját régen tisztelének, úgy minden magyarok, most is dicsérjenek.
Magyarországról…

Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott, Szent László király is minket reád bízott.
Magyarországról…

Fiad ellen sokat – megvalljuk – vétettünk, de csak imádd értünk, s hozzája megtérünk.
Magyarországról…

Jézus Fiad előtt könyörögj érettünk, mert ha nem cselekszed, mindnyájan elveszünk
Magyarországról…

Dicséret, dicsőség legyen az Atyának! A te szent Fiadnak, s Szentlélek mátkádnak!
Magyarországról…