Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

3. OLVASMÁNY Mózes második könyvébôl Kiv 14, 15-15, 1

No Comments »
Amikor Izrael fiai látták, hogy az egyiptomiak üldözik ôket, nagyon
megijedtek, és az Úrhoz kiáltottak.
  Az Úr így szólt Mózeshez: ,,Miért kiáltasz hozzám? Parancsold meg
Izrael fiainak, hogy induljanak Te pedig emeld fel botodat, nyújtsd ki
kezedet a tenger fölé, és válaszd ketté, hogy Izrael fiai száraz lábbal
átmehessenek rajta. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, erre
utánuk siet, s akkor majd megmutatom dicsôségemet a fáraón, egész
seregén, harciszekerein és lovasain. Az egyiptomiak megtudják, hogy én
vagyok az Úr, ha majd megmutatom dicsôségemet a fáraón, a szekerein és
a lovasain.''
  Akkor az Isten angyala, aki az izraeliták elôtt járt, megváltoztatta
helyét és mögéjük vonult. A felhôoszlop, amely elôttük volt, mögöttük
ereszkedett le, s az egyiptomiak serege és az izraeliták tábora között
helyezkedett el. A felhô sötét maradt, s az éjszaka elmúlt anélkül,
hogy a két sereg közeledett volna egymáshoz.
  Mózes ekkor kinyújtotta kezét a tenger fölé. Az Úr egész éjjel tartó
erôs keleti széllel visszaszorította a tengert és kiszárította. A víz
kettévált és Izrael fiai a száraz tengerfenéken átvonultak, miközben a
víz jobb és bal felôl úgy állt, mint a fal. Az egyiptomiak utánuk
vetették magukat, s a fáraó minden lova, harci szekere és lovasa utánuk
ment a tengerbe.
  A reggeli ôrség idején az Úr a tűz- és felhôoszlopból rátekintett az
egyiptomiak seregére és megzavarta ôket. Akadályozta a szekerek
kerekét, ezért csak bajjal jutottak elôre. Az egyiptomiak kiabálni
kezdtek: ,,Meneküljünk Izrael fiai elôl, mivel az Úr harcol értük az
egyiptomiak ellen.''
  Az Úr pedig így szólt Mózeshez: ,,Nyújtsd ki kezedet a tenger fölé,
hogy a víz visszazúduljon az egyiptomiakra, szekereikre és
lovasaikra.'' Mózes kinyújtotta kezét a tenger fölé. Erre a víz
napkeltekor visszaáramlott a régi helyére, amikor az egyiptomiak éppen
arra menekültek. Az Úr besodorta ôket a habok közepébe. A víz
visszaömlött és ellepte a szekereket, a lovasokat és a fáraó egész
népét, amely utánuk nyomult a tengerbe. Senki sem maradt életben
közülük. Izrael fiai azonban száraz lábbal mentek át a tengeren,
miközben a víz tôlük jobbra és balra úgy állt, mint a fal.
  Így mentette meg az Úr azon a napon Izrael fiait az egyiptomiak
hatalmától. Az izraeliták látták az egyiptomiakat holtan feküdni a
tenger partján. Izrael fiai tanúi voltak a nagy tettnek, amelyet az Úr
az egyiptomiakon véghezvitt. A népet félelem töltötte el az Úr színe
elôtt, és hittek az Úrnak és Mózesnek, az ô szolgájának.
  Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úrnak:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.