Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Rózsafüzér

A rózsafüzér vagy szentolvasó, imádságos elmélkedés Jézus életéről, Szűz Anyjával való kapcsolatában.

„A rózsafüzér elmondása ugyanis nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával.” (II. János Pál)

A Szűzanya életének számos eseménye elevenedik meg a rózsafüzérben.

Teréz anya szerint:

„Van egy anyánk a mennyben: Szűz Mára. Ő a mi vezetőnk, a mi nagy örömünk oka. Imádkozzunk hozzá, imádkozzuk a rózsafüzért, hogy a Szűz mindig velünk legyen, óvjon és segítsen bennünket!

A rózsafüzér titkainak mondogatása az utcán, és napi imaként a családban, gyengéd odaadásunk kifejezése Mária felé.

Az imádságban tudunk találkozni az emberekkel.

A rózsafüzér jelenti erőnket és oltalmunkat.”

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért?

A szentolvasó imádkozásának elkezdése változó a helyi egyházak különböző gyakorlatában.

Egyik legelterjedtebb módja:

A keresztre:

Keresztet vetünk: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

És elmondjuk az Apostoli hitvallást (Hiszekegy…)

Az első 5 szemnél mondjuk a bevezető imákat: Miatyánk…, három Üdvözlégy…., és Dicsőség.

E három üdvözlégyben a titkok:

1.     aki hitünket növelje,

2.     aki reményünket erősítse,

3.     aki szeretetünket tökéletesítse.

Majd az első tizedet kezdjük el: Miatyánkkal, majd tíz Üdvözlégyet imádkozunk, melyekben a Jézus szó után befűzzük a titkokat. Minden tizedet a Dicsőség…. elmondásával fejezünk be.

Ezek után  lehet könyörgést mondani, de a legtöbb helyen szokás a fatimai jelenésben elhangzott imádság elmondása:

Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket,

ments meg minket a pokol tüzétől,

vidd a mennybe a lelkeket,

különösen azokat,

akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

A szentolvasó imádkozása lezárható a lorettoi litániával vagy más imádsággal, amelyet a Szűzanyához intézünk.

A rózsafüzér története

A szentolvasó a Szűz Mária iránti ájtatosság megnyilatkozásainak újraéledése, népies formában, amely már jellemzi a XII. század végét is; elterjedéséhez nagymértékben hozzájárulnak a ciszterciek, majd a következő század elejétől, a koldulórendek, kitartó harcaikban az eretnekségek ellen…

A recitálás gyakorlásának megkönnyítésére honosodott meg a tized, amely hasonló ájtatossági formák esetében már ismert volt. Hamarosan beilleszkedik e recitálásba Mária és Jézus élete titkainak emlékezete…

Szent Domonkos és testvérei, a missziós népszónokok nem maradhattak közömbösek e mozgalom láttán, de nem könnyű meghatározni, milyen konkrét formában kezdték meg és terjesztették ezt az imádságot.

Hivatalosnak nevezhető jóváhagyásnak számít az, amikor V. Pius meghatározta és egységesítette az Üdvözlégy imádságának szövegét.

Lourdes-ban és Fatimában a Szűzanya ajánlja a rózsafüzér imádságot.

A második évezredben több pápa vette oltalmába: XIII. Leót, „a rózsafüzér pápáját” követően, mindegyik pápa ajánlotta ezt az imádságot, és szent búcsút is engedélyezett mondásával kapcsolatban.

A rózsafüzér módszere

A rózsafüzér, Mária tapasztalatából kiindulva kifejezetten szemlélődő imádság.

Ha megfosztanánk e dimenziójától, természetét vesztené, amint VI. Pál hangsúlyozta: „Szemlélődés nélkül a rózsafüzér lélektelen test, és mondása azzal a kockázattal jár, hogy formulák mechanikus ismétlése lesz.”

II. János Pál pápa gondolata: a rózsafüzér nem más, mint szemlélődési módszer.

Megszámlálhatatlan szent tapasztalata szól mellette.

A rózsafüzér, mint tárgy

Megvan a hagyományos formája: az Üdvözlégyek számolását segítő szemek füzére.

Mint a szeretet kifejezője, nem fárad bele, hogy újra meg újra visszatérjen a szeretett személyhez.

A rózsafüzér a feszületre irányul, attól indul el és oda érkezik vissza, ahogyan az imádkozás is.

A Világosság rózsafüzér titkai

1. Aki a Jordánban megkeresztelkedett


(Mt. 3,13-17)

2. Aki Kánában megmutatta isteni erejét


(Jn. 2,1-12)

3. Aki meghirdette Isten országát


(Mk. 1,15)

4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét


(Lk. 9,28-36)

5. Aki az Eukharisztiában nekünk adta magát


(Jn. 13)

A dicsőséges rózsafüzér titkai

1. Aki halottaiból feltámadt


(Mt. 28,1-15; Mk. 16,1-18; Lk.24,1-12; Jn. 20,1-28)

2. Aki a mennybe fölment


(Lk. 24,39-53; Mk. 16,19-20; Ap.Csel. 1,6-9)

3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte


(Ap. Csel. 1,14 – 2.47)

4. Aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett


(Ap. 2,11)

5. Aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott

(Ap. 12,1)

A fájdalmas rózsafüzér titkai

1. Aki értünk vérrel verejtékezett


(Mt. 26,36-50; Mk. 14,32-46; Lk. 22,39-48; Jn. 18,1-8)

2. Akit érettünk megostoroztak


(Mt. 27,26; Mk. 15,15; Jn. 19,1)

3. Akit érettünk tövissel megkoronáztak


(Mt. 27,27-30; Mk. 15,16-20; Jn. 18,37; Jn. 19,2-15)

4. Aki érettünk a nehéz keresztet hordozta


(Mt. 27,31-33; Mk. 15,20-22; Lk. 23,26-32; Jn. 19,16-17)

5. Akit érettünk keresztre feszítettek


(Mt . 27,34-61; Mk. 15,23-47; Lk. 23,33-56; Jn. 19, 18-42

Az örvendetes rózsafüzér titkai

1. Akit te Szent Szűz a Lélektől fogantál

(Lk. 1,26-38; Mt. 1,18-25)

2. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál

(Lk. 1,39-55)

3. Akit te Szent Szűz a világra szültél


(Mt. 2,1-12; Lk. 2,1-20)

4. Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál

(Lk. 2,22-38)

5. Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál

(Lk. 2,40-51)